in

Board and lodging: kailan binabayaran sa domestic job

Pubbicazione 30/03/2021 14:16 - Aggiornamento 30/03/2021 14:16

Bukod sa sahod o suweldo, ang mga colf at badante na naka-live in sa employer sa Italya ay may karapatang matanggap ang vitto e alloggio o ang board and lodging

Partikular, ang mga ‘conviventi’ naka live-in ay may karapatan sa board o ang pagkain upang masigurado ang isang malusog at sapat na diyeta at lodging o karapatan sa angkop na tirahan para mapanatili ang dangal at pagiging kompidensiyal ng pamumuhay. (CCNL art. 36).

Samakatwid, ang employer ay kailangang ibigay sa mga colf at badante na nakal-live in ang isang marangal na lugar kung saan matutulog at ang sapat na pagkain – ang board and lodging. 

Kung ang board and lodging ay hindi maibibigay sa mga naka-live, ang mga domestic workers ay may karapatang makatanggap ng allowance bilang kahalili nito. Ito ay halagang kinakalkula sa pamamagitan ng pagmu-multiply sa halaga ng conventional board and lodging sa araw ng trabaho. 

Ang araw-araw na halaga ng conventional board and lodging

Ang halaga ng conventional board and lodging – bilang kapalit ng board and lodging – ay ina-update kasama ang contractual minimum salary batay sa pagbabago sa cost of living sa bansa ng ISTAT.

Para sa taong 2021, ang halaga nito kada ara way € 5.61 euro (1.96 para sa agahan /tanghalian, 1.96 para sa hapunan at 1.69 para sa tirahan)

Narito ang link ng kumpletong table ng minimum salary, halaga ng conventional board and lodging at ibang allowance sa taong 2021. 

Kailan ibibigay ang board and lodging allowance

Sa tuwing ang colf at badante ay hindi maaaring makatanggap ng normal na board and lodging mula sa employer, ay may karapatang matanggap ang halaga ng conventional board and lodging bilang allowance. 

Ang allowance ay kailangang ibigay kung sa mga kundisyon ng  kontrata ay hindi nasasakop ang pagbibigay ng board and lodging.  

Dapat ding kilalanin ang karapatang ito sa okasyon ng bakasyon, leave, pagkakasakit o aksidente, samakatwid sa mga kaso kung saan ang colf at badante ay karaniwang tumatanggap ng board and lodging, kahit para sa mga araw na ginugol sa labas ng bahay ng employer.

Mga kondisyong sa kontrata

Kung hindi nasasaad sa kontrata na dapat ibigay ang isa o higit pang meal, ang employer ay kailangang dagdagan ang sahod batay sa halaga ng conventional value nito. 

Ang allowance ay kinakalkula sa bahaging hindi lamang naibigay. Halimbawa kung ang agahan at tanghalin ay ibinibigay ng employer ngunit hinidi ang hapunan. Samakatwid: 

(Minimum salary + superminimum: kung mayroon + scatti di anzianità: kung mayroon) + halaga ng agahan/tanghalian (€1.96) at imu-multiply sa araw na nag-trabaho. 

Bakasyon

Sa panahon ng bakasyon, ang colf o badante na tumatanggap ng normal na board and lodging ay may karapatang matanggap ang allowance, maliban na lamang kung patuloy na tatanggapin ang mga ito kahit sa panahon ng bakasyon. 

Suspensyon ng dagdag na trabaho

Kung ang employer, dahil sa sariling pangangailangan (hal. Paglalakbay) ay sinuspinde ang trabaho ng colf o badante, ay kailangang ibigay sa live-in worker ang kabuuang sahod, lakip ang conventional board and lodging allowance, kunt iyo ay hindi matatanggap sa panahon ng suspension ng trabaho. 

Tandaan na sa mga araw na hindi nag-trabaho sa ganitong kaso ay hindi kabilang sa kalkulasyon ng araw ng bakasyon. 

Hindi bayad na pagliban sa trabaho (permessi non retriuiti)

Sa kaso ng hindi bayad na pagliban sa trabaho, ang colf o badante na naka-live in na karaniwang tumatanggap ng board and lodging ay walang karapatan sa pagtanggap ng board and lodging allowance. 

Wedding leave 

Sa kaso ng kasal, ang worker ay may karapatan sa bayad na wedding leave ng 15 araw ng kalendaryo. Ang worker, na karaniwang tumatanggap ng board and lodging, ay may karapatan, sa panahon ng leave na tumanggap ng allowance, maliban na lamang kung matatanggap pa rin ang normal na board and lodging. 

Pagkakasakit at aksidente 

Sa panahon ng karamdaman, ang allowance ng board and lodging ay ibibigay lamang kung ang maysakit na colf o badante ay hindi na-admit sa ospital o hindi nasa tirahan ng employer

De facto global remuneration

Ang National Collective Labor Contract o CCNL ay tumutukoy sa kabuuang sahod o “de facto global remuneration” bilang batayan ng pagbabayad sa colf o badante na naka-live in ng ilang elemento. 

Para sa kabuuang sahod ay nangangahulugan na kasama ang bayad kada oras ng board and lodging. (Paglilinaw ng CCNL, talata 6)

Ang de facto global remuneration – samakatuwid ang halaga kada oras ng board and lodging ay kailangan sa kalkulasyon ng mga sumusunod na elemento: 

13th month pay 

Sa okasyon ng Pasko, o sa loob ng buwan ng Disyembre, ang mga colf at badante ay may karapatan sa isang buwang karagdagang sahod, ang 13th month pay o tredicesima, katumbas ng kabuuang sahod, kasama ang board and lodging. 

Overtime

Ang mga oras ng overtime ay dapat na bayaran ng mas pagtaas kumpara sa kabuuang sahod kada oras na nagbabago batay sa sitwwasyon. Basahin din: Ang sahod ng Overtime 

Separating Pay (T.F.R)

Sa kaso ng pagtatapos ng trabaho, ang worker ay may karapatang matanggap ang TFR o trattamento di fine rapporto na batay sa halaga ng natanggap na sahod, kasama ang halaga ng conventional board and lodging allowance. 

Kontribusyon 

Ang halaga ng mga kontribusyon ay kinkalkula batay sa sahod kada oras, na kabilang ang bahagi ng 13th month pay, ang bahagi ng board and loadging kung ang colf o badante ay naka-live in. 

Scatti di anzianità o seniority allowance, ang increase sa sahod sa domestic job

Certificazione Unica (ex CUD)

Ang Certificazione Unica (dating CUD) sa domestic job