in

Scatti di anzianità o seniority allowance, ang increase sa sahod sa domestic job

Ang scatti di anzianità o ang seniority allowance.

Ang mga domestic workers sa Italya ay mayroong karapatan sa increase sa sahod tuwing dalawang taong serbisyo. Ito ay tinatawag na scatto di anzianità o ang seniority allowance. 

Sa CCNL, sa katunayan, sa artikulo 36 ay nasasaad na sa bawat dalawang taong serbisyo sa parehong employer, ay nakalaan ang isang increase sa sahod, katumbas ng 4% ng contractual minimum salary batay sa antas o lebel ng trabaho

Halimbawa: minimum salary para sa isang chef:

€ 6,37 x 4% = € 0,25 (scatto)  

bagong minimum salary per hour = € 6,37 + € 0,25 = € 6,62. 

Samakatwid, ang maximum na scatti di anzianità ay 7.

Ang unang scatto di anzianità ay nagaganap sa unang uraw ng sumusnod na buwan makalipas ang 24 na buwan ng serbisyo. 

Sa kasong pagtaas ng antas o lebel ng domestic worker, ay kailangang mag-assess din sa minimum salary ng bagong kategorya. 

Ang scatti di anzianità sa busta paga 

Ang increase sa sahod ay isang karagdagang item sa minimum salary na nasasaad sa batas at ito ay makikita sa busta paga sa ilalim ng item na ‘scatti di anzianità’. 

Ang scatti di anzianità ay naging bahagi na ng sahod per hour o buwanang suweldo, na binubuo ng sumusunod:

  • Contractual minimum salary para sa taong kasalukuyan,
  • Scatti di anzianità tuwing ikalawang taong serbisyo,
  • Board and loadging allowance,
  • super-minimum 

At sa halagang ito kalkalkulahin ang mga sumusunod: 13th month pay, Separation pay o TFR, overtime pay, kontribusyo, at buwis. 

Kung ang employer ay nagbigay na sa domestic worker ng mas mataas na sahod kaysa sa contractual minimum salary (superminimum), ang scatti di anzianità ay karagdagan: ito ay hindi maaaring kasama sa superminimum.

Halimbawa: Sa halip na bayaran ang colf na nasa lebel B Semplice ng contractual minimum salary, sa taong 2021 ay € 5,86 per hour, ay napagkasunduan na ang sahod ay € 8,00 (ang tinatawag na superminimum ay ang karagdagang € 2,14) at makalipas ang 48 na buwan (2 scatti di anzianità), ang kalkulasyon ay magiging:

Scatto di anzianità: Minimum salary € 5,86 x 4% = € 0,24. Ang halaga ng scatti di anzianità ay 2 at samakatwid ay = €0,48.

Kalkulasyon: (Minimum salary) € 5,86 + (2 scatti) € 0,48 + (superminimum) €2,14 = kabuuang sahod € 8,48

Sources: 

CCNL Lavoro domestico – Art. 37 – Scatti di anzianità 

Gabay sa Sahod sa domestic job

Board and lodging: kailan binabayaran sa domestic job