in

Gabay sa Sahod sa domestic job

Ang sahod sa domestic job

Ang buod:

 • Magkano ang sahod sa colf o badante?
 • Ang mga bahagi ng suweldo
 • Ang contractual minimum salary 
 • Scatti di anzianità o seniority pay 
 • Superminimum
 • Ang board and lodging allowance
 • Ang sahod ng overtime
 • Ang sahod sa panahon ng bakasyon
 • Ang 13th month pay
 • Busta paga o Pay envelope 
 • Ang Certificazione Unica per lavoro domestico (dating CUD)

Magkano ang sahod sa colf o badante?

Ang sahod ng isang colf at badante (sahod per hour o kada buwan) ay itinatalaga batay sa antas o lebel ng trabaho – (tungkulin, tagal sa serbisyo, sertipiko) at hindi maaaring mas mababa kaysa sa contractual minimum salary na ibinibigay para sa kasalukuyang taon.

Ang suweldo ay binubuo ng contractual minimum salary, super-minimum (halaga ng suweldo na mas mataas kaysa sa minimum contractual), anumang pagtaas (hal. ang tagal sa trabaho, board and lodging allowance) at mga karagdagang item (hal. Overtime) .

Narito ang gabay sa sahod sa domestic job

Ang mga bahagi ng suweldo

Ang sahod o suweldo ay nangangahulugan ng kabuuang halaga ng lahat ng permanenteng kabayaran sa mga colf at badante para sa isinagawang trabaho sa isang buwan. 

Ang suweldo ng isang domestic worker ay binubuo ng mga sumusunod na item:

 • contractual minimum salary (kasama ang anumang allowance)
 • anumang super-minimum (halaga ng suweldo na mas mataas kaysa sa contractual minimum salary)
 • anumang seniority allowance o tagal ng panahon s atrabaho 
 • anumang board and lodging allowance
 • anumang kaltas para sa social security na babayaran ng worker,

Ang lahat ng allowance na ibinibigay ng social security (kontribusyon, family allowance o assegni familiari, sickness, maternity at accident allowance) ay hindi kasama sa sahod o sweldo. 

Sa pay sheet o busta paga, ay idadagdag sa mga permanenteng bahagi ng sahod, ang ilang item tulad ng overtime, 13th month pay, separation pay o TFR at lahat ng dapat i-refund. 

Ang contractual minimum salary 

Ang sahod ng mga colf at badamte ay hindi maaaring mas mababa kaysa sa contractual minimum salary na nasasaad sa CCNL, para sa iba’t ibang antas o lebel ng trabaho sa kasalukuyang taon. Narito ang minimum salary para sa taong 2021

Scatti di anzianità o seniority pay 

Nakalaan sa mga colf at badante, tuwing ikalawang taon ng serbisyo sa parehong employer ang isang pagtaas ng sahod, mayroon o wala mang dahilan.

Superminimum

Ang minimum salary na maaaring ibigay sa isang domestic worker ay ang contractual minimum salary na inilaan ng CCNL sa Domestic Work. Ito ay tumutukoy sa ‘minimum’: samakatwid ang employer at worker ay malayang magkaroon ng individual employment contract, na may mas mataas na sahod kumpara sa contractual salary. 

Ang karagdagang halaga sa sahod ay ang tinutukoy na superminimum

 Ang board and lodging allowance 

Ang colf o badante na naka-live in ay may karapatan sa board o karapatang kumain upang masigurado ang isang malusog at sapat na diyeta at lodging o karapatan sa angkop na tirahan para mapanatili ang dangal at pagiging kompidensiyal ng pamumuhay.

Ang lahat ng mga colf o badante na naka-live in at lahat ng nagta-trabaho ng higit sa 6 na oras sa isang araw, ay kailangang bigyan ng board and lodging allowance

Sa tuwing ang colf at badante ay hindi matatanggap ang normal na board and lodging mula sa employer, ay may karapatang makatanggap ng allowance o isang maliit na halaga bilang kapalit nito.

Ang “de facto global remuneration” ay nangangahulugan na ang sahod kada oras ay kasama na ang allowance para sa board and lodging, para sa mga tumatanggap nito. (Paglilinaw ng CCNL sa mga minutes, talata 6)

Ang sahod ng overtime

Ang mga oras ng overtime ay binabayaran sa pamamagitan de facto global remuneration (suweldo kasama ang board and lodging) na nadagdagan tulad ng sumusunod:

 • 25%, kung ang trabaho ay mula 6:00 hanggang 22:00;
 • 50%, kung iang trabaho ay mula 22:00 hanggang 6:00;
 • 60% kung piyesta opisyal o araw ng Linggo;
 • 10% para sa mga oras ng trabaho ng mga part timers, higit sa 40 oras at hanggang 44 na oras bawat linggo, sa kondisyong nasa pagitan ng 6.00 at 22.00.

Ang sahod sa panahon ng bakasyon

Magkano ang bayad sa isang araw ng bakasyon? Upang maunawaan kung magkano ang kailangang matanggap mula sa employer sa panahon ng bakasyon ay kailangang kalkulahin ang average salary sa isang araw ng trabaho at i-multiply ito sa mga araw ng bakasyon.

Narito kung paano gawin ang kalkulasyon batay sa uri ng suweldo: per oras o buwanang suweldo.

Ang 13th month pay

Ang 13th month pay ay isang buwang karagdagang suweldo (kasama ang board and lodging allowance para sa mga naka-live in) na ibinibigay sa kasambahay, yaya at iba pang domestic workers sa okasyon ng Pasko o sa buwan ng Disyembre.

Busta paga o Pay sheet

Sa tuwing ibibigay ng employer ang suweldo sa domestic worker, ang employer ay dapat kasabay na magbigay din ng busta paga o pay sheet na dalawang kopya – isa para sa worker na pirmado ng employer at ang isa naman ay para sa employer na pirmado ng worker. Ang pay sheet ay nagtataglay ng lahat ng mga elemento ng suweldo (de facto global remuneration).

Ang Certificazione Unica per lavoro domestico (dating CUD)

Ang employer ay dapat magbigay din ng isang deklarasyon kung saan nasasaad ang kabuuang halaga ng sahod o sweldo na ibinigay sa domestic wprker sa buong taon. Ang deklarasyon ay kailangang ibigay 30 araw bago ang deadline para sa pagsusumite ng tax return o dichiarazione dei redditi, o sa pagtatapos ng employemnt o rapporto di lavoro. 

Retribuzione colf e badanti

Ang Sahod sa panahon ng Bakasyon

Scatti di anzianità o seniority allowance, ang increase sa sahod sa domestic job